Tìm
Thứ năm, 05/02/2015 - 21:57

Danh sách email của cán bộ, giáo viên khoa Ngoại ngữ

Dưới đây là Danh sách email Học viện của cán bộ, giáo viên Khoa Ngoại ngữ. Để lấy password, đề nghị các thầy cô liên hệ Văn phòng khoa.

1. Bộ Môn Ngoại ngữ
STT Họ và tên SĐT Email
1 Cao Xuân Thiều   0916522999 caoxuanthieu@hvtc.edu.vn
2 Mã Kim Khánh     0915115336 makimkhanh@hvtc.edu.vn
3 Trần Thị Thu Nhung       0982678586 tranthunhung@hvtc.edu.vn
4 Vũ Lê Anh 0913093737 vuleanh@hvtc.edu.vn
5 Nguyễn Thị Vân Anh 0989893644 nguyenvananh@hvtc.edu.vn
6 Nguyễn Thu Giang 0989130949 nguyenthugiang@hvtc.edu.vn
7 Lê Thị Hương Giang 0976070827 lehuonggiang@hvtc.edu.vn
8 Nguyễn Xuân Hương Giang 0912702890 nguyenhuonggiang@hvtc.edu.vn
9 Vũ Thị Thanh Hà 0918205556 vuthanhha@hvtc.edu.vn
10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0983062629 nguyenhonghanh@hvtc.edu.vn
11 Nguyễn Thanh Huyền 0986662297 nguyenthanhhuyen@hvtc.edu.vn
12 Nguyễn T. Thuỳ  Hương 0989162600 nguyenthuyhuong@hvtc.edu.vn
13 Cao Thị Hoa 01238926869 caothihoa@hvtc.edu.vn
14 Tạ Đình Hòa 0973535486 tadinhhoa@hvtc.edu.vn
15 Phạm Bích Loan 0912364681 phambichloan@hvtc.edu.vn
16 Hoàng Thanh Loan 0916499987 hoangthanhloan@hvtc.edu.vn
17 Đặng Phương Mai 0983996640 dangphuongmai@hvtc.edu.vn
18 Vũ Quỳnh Nga 0982010487 vuquynhnga@hvtc.edu.vn
19 Phạm Thị Liên Ngọc 0982232356 phamlienngoc@hvtc.edu.vn
20 Hoàng Minh Phương 0909047979 hoangminhphuong@hvtc.edu.vn
21 Vũ  Thị Phượng 0979919607 vuthiphuong@hvtc.edu.vn
22 Trịnh Thị Thu Phương 01668851189 trinhthuphuong@hvtc.edu.vn
23 Nguyễn Thị Thuý 0985578037 nguyenthithuy@hvtc.edu.vn
24 Phạm Thị Tâm 0987999037 phamthitam@hvtc.edu.vn
25 Nguyễn Thị Tâm 0976831531 nguyenthitam@hvtc.edu.vn
26 Nguyễn Phương Thảo 0982552698 nguyenphuongthao@hvtc.edu.vn
27 Phạm Thị Thu 0913368036 phamthithu@hvtc.edu.vn
28 Đỗ Thành Trung 0913308282 dothanhtrung@hvtc.edu.vn
29 Đỗ Khắc Trường 0969215682 dokhactruong@hvtc.edu.vn
30 Trần Thị Thúy Hằng            0972095498 tranthuyhang@hvtc.edu.vn
31 Nguyễn Thị Huyền Trang      0985590158 nguyenhuyentrang@hvtc.edu.vn
32 Hà Thị Phương Mai 0913084686 haphuongmai@hvtc.edu.vn
33 Nguyễn Trà My 0943151509 nguyentramy@hvtc.edu.vn

 

2. BM Lý thuyết tiếng và dịch
STT Họ và tên SĐT Email
34 Phạm Thị Lan Phương            0982010989       0912009743 phamlanphuong@hvtc.edu.vn
35 Bùi Thị Tuyết Mai 0912998979   buituyetmai@hvtc.edu.vn
36 Nguyễn Thị Lan Anh 0976743936 nguyenlananh@hvtc.edu.vn
37 Đào Thị Oanh 0987816065 daothioanh@hvtc.edu.vn
38 Phạm Phương Oanh 0989369100 phamphuongoanh@hvtc.edu.vn
39 Cao Phương Thảo 0904998619 caophuongthao@hvtc.edu.vn
40 Bùi Thị Bích Thuỷ 0979810722             0912768800 buibichthuy@hvtc.edu.vn
41 Đoàn Thị Thuỷ 0974001281 doanthithuy@hvtc.edu.vn
42 Trần Minh Thu 0933886238 tranminhthu@hvtc.edu.vn
43 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01686519241 nguyenthanhthanh@hvtc.edu.vn
       
3. BM Tiếng Anh TCKT
STT Họ và tên SĐT Email
44 Trần Hương Giang                   0988891959 tranhuonggian@hvtc.edu.vn
45 Ngô Thị Việt Anh 0912900141 ngovietanh@hvtc.edu.vn
46 Trương Minh Hạnh 0906072697 truongminhhanh@hvtc.edu.vn
47 Trần Thu Hoài 0983191282 tranthuhoai@hvtc.edu.vn
48 Phan Thị Hà My 0987134338 phanhamy@hvtc.edu.vn
49 Vũ Ngọc Linh 0975893253 vungoclinh@hvtc.edu.vn
50 Trần Thị Thu Nga 0982333746 tranthunga@hvtc.edu.vn
51 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 0989528500 nguyenthuytrang@hvtc.edu.vn
52 Phan Thị Xuân 01698200139 phanthixuan@hvtc.edu.vn
53 Lưu Lan Phương 0977036252 luulanphuong@hvtc.edu.vn
Số lần đọc: 7752
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19